top of page

MESSIAH

Messiah

The only and ultimate
Anointed
Chosen
A person who is to bring the final solution to the problem of evil, sin and death in the world, to establish a messianic kingdom as our paradise, surpassing the happiness of the first
Prophet
Christ
Beauty, light, a new start
Revelator
Redeemer
Liberator

He is a fearless orator, taking the risk of telling the truth not out of compulsion, because his speech is free and out of a pure sense of duty.
It is a blank sheet of paper where you can write your story from scratch, every day.

Often the fear of the truth is a very strong impulse, bringing about such strong changes that our readiness for it becomes paralysis.
The thought of the world of the future was security.
There is no tomorrow, there is only here and now.
It destroys the entire system.

The truth and the answer are written in us. It is encoded in a strange way and it's hard for us to look at it.

Each person we meet on our way is our reflection.
These metaphorical mirrors come to show us things that we cannot see, reflect this encrypted truth.

I'm ready to hear, I'm ready to see
What you come to me with, I will accept anything.
I invite you.

I let all the suffering into my heart, I want to feel it fully.
I want this pain to resonate in every inch of my body, every inch of me.
I give this emotion space and the right to be. I invite them and watch us become one.

It will set me free and bring me relief.

video performance
2021

PL

Mesjasz

Jedyny i ostateczny
Pomazaniec
Wybraniec
Osoba która ma przynieść ostateczne rozwiązanie problemu, zła, grzechu i śmierci w świecie, ustanowić królestwo mesjańskie będącym naszym rajem, przewyższające szczęściem pierwszego
Prorok
Chrystus
Piękno, światło, nowy start
Objawiciel
Odkupiciel
Wyswobodziciel

On jest mówcą nieustraszonym, przyjmującym ryzyko mówienia prawdy nie z przymusu, bo jego wypowiedź jest wolna i wynika z czystego poczucia obowiązku.
Jest czystą kartką, na której można zapisać swoją historię od nowa, każdego dnia.

Często strach przed prawdą jest bardzo silnym impulsem, przynoszącym tak mocne zmiany, że nasza gotowość na to, to paraliż.
Myśl o świecie przyszłości była bezpieczeństwem.
Nie ma jutra, jest tylko tu i teraz.
To burzy cały system.

2021

bottom of page